KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) informuję że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław Szlachetka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Epsiron Mirosław Szlachetka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8641797835, numer REGON:  384559965, adres: ul. Czerwone Maki 53/1, 30-392 Kraków.

2)  Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób spełniający wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu: obsługi zapytań, zawarcia oraz realizacji umowy, a także zapewnienia komunikacji między stronami, promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty świadczące obsługę księgową, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5)   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)  Dane nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

8)  Dane osobowe Klientów utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach podatkowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

9)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

10) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez Administratora usług na Pani/Pana rzecz.